REVIEW


คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในคอร์ส “ปล่อยของ” รุ่นที่ 20

ขอขอบคุณ คุณเจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้สัมภาษณ์ในคอร์ส “ปล่อยของ” รุ่นที่ 20

อลงกรณ์ ดอกดวง
• Branding Consultant
• Founder & CEO of BRANDING.co.th