Quotation

ขอใบเสนอราคา

ท่านสามารถขอใบเสนอราคา
โดยส่งอีเมลมาที่
branding.co.th@gmail.com
และโปรดแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

1.  ชื่อของผู้ขอใบเสนอราคา (บุคคล/นิติบุคคล)
2.  ที่อยู่ของผู้ขอใบเสนอราคา (บุคคล/นิติบุคคล)
3.  หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขอใบเสนอราคา (เบอร์มือถือ/เบอร์สำนักงาน)
4.  ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงาน (เบอร์มือถือ/เบอร์สำนักงาน)
5.  เลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขอใบเสนอราคา (บุคคล/นิติบุคคล)
6.  อีเมลที่ใช้รับใบเสนอราคา
7.  บริการที่ต้องการขอใบเสนอราคา
.