การปกป้องข้อมูลลูกค้า

เพื่อคุ้มครอง ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ทางบริษัทจึงมี นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับปกป้อง ข้อมูล, ความเป็นส่วนตัว, สิทธิ์ และประโยชน์ ของ ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ดังนี้

1. การรวบรวมข้อมูล

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท แล้วเท่านั้น โดยจะทำการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการที่ ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท อนุญาตเท่านั้น

ยกเว้น
1. ตามที่กฎหมายกำหนดให้รวบรวมข้อมูล
2. การเข้าร่วมอบรมในคอร์สหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้จัดงาน

2. การจัดเก็บข้อมูล

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและปลอดภัย เพื่อคุ้มครอง ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

3. การเผยแพร่ข้อมูล

บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจาก ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท แล้วเท่านั้น โดยจะทำการเผยแพร่ข้อมูลด้วยวิธีการที่ ลูกค้า/ผู้ที่ร่วมงานกับบริษัท ได้อนุญาตไว้เท่านั้น

ยกเว้น
1. ตามที่กฎหมายกำหนดให้รวบรวมข้อมูล
2. การเข้าร่วมอบรมในคอร์สหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้จัดงาน

4. การเข้าร่วมอบรม

การเข้าร่วมอบรมในคอร์สหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้จัดงาน ทาง บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ อาจมีการ LIVE, ถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดีโอ เพื่อเผยแพร่ความเคลื่อนไหวและกิจกรรม แบบสาธารณะ ทั้งในระหว่างการจัด อบรม/กิจกรรม และหลังจากจบการ อบรม/กิจกรรม แล้ว

การเข้าร่วมอบรมในคอร์สหรือการเข้าร่วมกิจกรรมใด ๆ ที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เป็นผู้จัดงาน ถือว่าท่านได้อนุญาตแล้ว หากถูกบันทึกอยู่ในเหตุการณ์ และถือว่าท่านอนุญาตให้ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ เผยแพร่ข้อมูลแบบสารธารณะในสื่อทุกช่องทางที่ บริษัท/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ใช้เผยแพร่ข้อมูล