Sorry! Under Construction.

ลงทะเบียนเรียน

ข้อมูลด้านล่างนี้ใช้สำหรับออก ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี หากท่านไม่ต้องการ ไม่ต้องกรอกข้อมูล

หากไม่ชำระเงินภายใน 48 ชั่วโมง
จะถือว่าท่านยกเลิกการลงทะเบียน

บัญชีธนาคารของบริษัท
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา เทสโก้ โลตัส ประชาชื่น
ชื่อบัญชี บจก. แบรนดิ้ง แอนด์ โซเชียล มีเดีย มาร์เก็ตติ้ง สแทรททิจิ (ประเทศไทย)
เลขที่บัญชี 954-2-18082-7